Belian Art Center Logo
Belian Art Center - Home Page Art Show Calendar for the Belian Art Center in Troy Michigan
Art Exhibitions at the Belian Art Center Art and Pottery Classes at the Belian Art Center in Troy Michigan Artists represented by the Belian Art Gallery  in Troy Mich Buy Art and Pottery from the Belian Art Center in Troy Mi Past Art Shows at the Belian Art Center History and Contact Info for the Belain Art Center in Troy Michigan
   
Armenian Churches :
 
Watercolors by
Zabel Belian

YouTube Video from
One Woman Show
 
Armenian Costume
Paintings
 
 
 
 
         
         
Historic Armenian Church Paintings by Zabel Belian
(click for bigger image)
         
Armenian Costume Painting   Armenian Costume Painting
     
         
Armenian Costume Painting   Armenian Costume Painting   Armenian Costume Painting   Armenian Costume Painting
             
         
Armenian Costume Painting   Armenian Costume Painting   Armenian Costume Painting