Belian Art Center Logo
Belian Art Center - Home Page Art Show Calendar for the Belian Art Center in Troy Michigan
Art Exhibitions at the Belian Art Center Art and Pottery Classes at the Belian Art Center in Troy Michigan Artists represented by the Belian Art Gallery  in Troy Mich Buy Art and Pottery from the Belian Art Center in Troy Mi Past Art Shows at the Belian Art Center History and Contact Info for the Belain Art Center in Troy Michigan
   
Armenian Costumes :
 
Watercolors by
Zabel Belian

YouTube Video from
One Woman Show
 
Armenian Church
Paintings
 
 
 
 
         
         
Armenian Regional Costume Paintings by Zabel Belian
(click for bigger image)
Armenian Costume Painting
Shatakh
Vaspurakan
Karim Sasun New Julfa
Isfahan
16th Century
New Julfa
Isfahan
16th Century
         
Gavash
Vaspurakan
Prabizon
19th Century
Sepastia
Amasia
Shadakh
Vaspurakan
Kharpert
         
Armenian Dancer
Gold Dress
Armenian Dancer
Green Dress
Royal Court
Dancer
Armenian Dancer
Red Dress
Armenian Dancer
Purple Dress
         
Kharabakh
Artsakh
Lori Svaz Zeytoun